دپارتمان مدیریت

حمید رسولی
حمید رسولیمدیرعامل
محمد سمیعی
محمد سمیعیمدیریت مشتری های VIP

دپارتمان فروش

آیدا داورزی
آیدا داورزیمدیر فروش
فرهاد امینی
فرهاد امینیکارشناس فروش

دپارتمان خدمات مشتریان

توماج بنیادی
توماج بنیادیمدیر خدمات مشتریان
مهسا مظلوم
مهسا مظلوممسئول اجرایی خدمات مشتریان

دپارتمان اسناد و عملیات

علی باقری
علی باقریمدیر اسناد و عملیات
ناتاشا بابازاده
ناتاشا بابازادهسرپرست اسناد و عملیات
عاطفه دبوری
عاطفه دبوریخدمات اسناد و عملیات
هدیه مریدپور
هدیه مریدپورخدمات اسناد و عملیات

دپارتمان مالی

محمد قربانی
محمد قربانیمدیر مالی
منا فلاحی
منا فلاحیحسابدار
فاطمه کریمان
فاطمه کریمانحسابدار

دپارتمان IT

حمید شاه محمدی
حمید شاه محمدیمدیر IT
سینا نوبخت
سینا نوبختسرپرست IT

دپارتمان خدمات

عیدی خسروی
عیدی خسرویخدماتی
علی صادقی
علی صادقیخدماتی
علی پرچگانی
علی پرچگانیخدماتی