مجوز های شرکت فروهر دریای پارس

عضویت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

عضویت اتحادیه پریمیر

مجوز گردهمایی حمل و نقل خاورمیانه

مجوز حمل و نقل دریایی