فورواردری

این شرکت از سال 1388 به ارائه خدمات مدیریت حمل مشغول بوده است. این خدمات شامل هماهنگی کالا از مبدأ تا مقصد (شامل ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و صادرات) با تمام جزئیات آن می‌باشد در این بخش، شرکت مدیریت حمل را به عهده داشته و به‌نوعی نقش فورواردری ایفا می‌نماید. فعالیت فورواردری به معنی هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه‌های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد. همچنین انجام خدمات مربوطه و قبول مسئولیت به‌موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده، در حوزه فعالیت فورواردری بسیار گسترده می‌باشد و در تمامی روش‌های حمل‌ونقلی می‌تواند وارد می‌شود. در این حوزه، این شرکت از شرکت‌های کریر فورواردر دیگری که پیمانکاران ما در زمینه مذکور محسوب می‌شوند نیز استفاده می‌کند.