هو چی مینح

HOCHIMINH بزرگ‌ترین شهر ویتنام است. پیش از پایان جنگ ویتنام و یکی شدن ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی در سال ۱۹۷۵ میلادی این شهر سایگون نام داشت و پایتخت ویتنام جنوبی بود.
بندر HOCHIMINH در حال حاضر 26مین بندر بزرگ کانتینر در جهان و پنجمین بزرگ در آسیا است. این به دنبال بندر سنگاپور ، بندر كلنگ مالزی و تانونگ پلوپاس و لئام چبانگ تایلند در رده بندی ASEAN است.

بنادر شهر هوشی مین دروازه اصلی این منطقه است که 67 درصد از کل توان ورودی همه بنادر ویتنامی را تشکیل می دهد.

پورت هو چی مینح

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هو چی مینح با سرویس مستقیم: 24 – 22 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هو چی مینح با سرویس غیر مستقیم: 28 – 26 روز