جده

این بندر در ساحل دریای سرخ عربستان سعودی قرار دارد. این بندر اصلی در خدمت شهرهای مقدس مکه و مدینه است. این بندر به مراکز تجاری که از طریق آنها 65 درصد از واردات عربستان سعودی از طریق دریا انجام می شود ، خدمت می کند. از وقتی عربستان سعودی به کشوری مدرن تبدیل شد ، اهمیت بندر جده افزایش یافته و به حداکثر بهره وری خود رسیده است.
بندر در سپتامبر 1976 ، تأسیس شد و امروز 62 اسکله در خدمت دارد. مساحت 12 کیلومتر مربع را اشغال می کند و آبخورهای عمیق آن با طول 11.2 کیلومتر با حداکثر عمق 16 متر می تواند به جدیدترین نسل از کشتی های بزرگ کانتینر با ظرفیت 19800 TEU را سرویس دهد.
جده بندر پایانه غربی پروژه لندبریج سعودی است که پایانه شرقی آن دمام است.

پورت جده

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت جده با سرویس مستقیم: 10 – 8 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت جده با سرویس غیر مستقیم: 16 – 14 روز