لیانیونگنگ

طی چند دهه گذشته با رشد اقتصاد و به ویژه صادرات چین، بنادر این کشور نیز توسعه پیدا کرده است. بندر لیانیونگنگ در شرق چین در 620 کیلومتری جنوب بیجینگ قرار دارد. این پورت در سال 1905 به منظور تجارت خارجی ساخته شد. و پیشرفت چشمگیر این پورت در سال 1938 با تصدی گیری ژاپنی ها صورت گرفت و از آن تاریخ این پورت مرکز صادرات زغالسنگ ، سنگ آهن ، فسفات ، نمک و گندم شد.

پورت لیانیونگنگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت لیانیونگنگ با سرویس غیر مستقیم: 26
 – 24 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به لیانیونگنگ با سرویس مستقیم: 30 – 29 روز