مونترال

شهر منترآل بزرگترین شهر استان کبک و پس از تورنتو بزرگترین شهر کشور کانادا می باشد شهر منترآل از نظر جغرافیایی در شرق کانادا و در جنوب غرب استان کبک واقع شده است این شهر بزرگ‌ترین مرکز تجاری-صنعتی و فرهنگی کبک است و فاصله 540 کیلومتری با کلان شهر تورنتو دارد

بندر شهر منترآل در رودخانه سنت لارنس واقع شده است اگرچه این بندر از طریق آبراه سنت لارنس با سایر بندر ها در ارتباط است و در حدود 1600 کیلومتر از اقیانوس اطلس فاصله دارد اما کوتاه ترین مسیر مستقیم میان اروپا و مدیترانه با میانه غربی آمریکا شمالی است

پورت مونترال

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت مونترال با سرویس مستقیم: 45 – 40 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت مونترال با سرویس غیر مستقیم: 50 – 45 روز