ناواشیوا

بندر ناواشیوا بزرگ ترین بندر کانتینری هند واقع در شرق مومبای بوده و نیمی از صادرات و واردات کانتینری هند در این بندر انجام میشود
این بندر در 26 می 1989 افتتاح گردیده، و در حال حاضر با افزوده شدن دو ترمینال جدید، پیشبینی مشود که حجم ترافیک این بندر به 10 میلیون کانتینر خواهد رسید

پورت ناواشیوا

پورت


مدت زمان حمل از بندرعباس به پورت ناواشیوا با سرویس مستقیم: 7 – 6 روز

مدت زمان حمل از بندرعباس به پورت ناواشیوا با سرویس غیر مستقیم: 15 – 14 روز