نینگبو

ﻧﯿﻨﮕﺒﻮ ﺷﻬﺮي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﺟﺠﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ ﻗﺮاردارد. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در25 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي درﯾﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﻮرت ﻧﯿﻨﮕﺒﻮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮرت ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﻮﻗﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﯿﻨﮕﺒﻮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮرت ﻫﺎي ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮرت ﻧﯿﻨﮕﺒﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ TEU 27,533 ، رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﻮرت ﻫﺎ را در ﺳﺎل 2019ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

پورت ﻧﯿﻨﮕﺒﻮ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت ﻧﯿﻨﮕﺒﻮ با سرویس مستقیم: 25 – 23 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت ﻧﯿﻨﮕﺒﻮ با سرویس غیر مستقیم: 29 – 27 روز