شانگهای

شانگهای در زبان چینی به معنی بر فراز دریا است.
این شهر در کرانه چپ رودخانه هوانگ پو در جنوب یانگ‌تسه قرار دارد و با فاصله اندکی از اقیانوس آرام واقع شده است. شهر شانگهای بزرگترین شهر تجاری در شرق دور می باشد و شبیه‌ترین شهر جهان به نیویورک است این موضوع باعث شده تا این شهر را نیویورک شرق بنامند. شانگهای قلب تپنده اقتصاد کشور چین است.
پورت شانگهای در سال 2019 رتبه اول جهانی از لحاظ حجم کاری را با 43.303.000 TEU به خود اختصاص داده است.

پورت شانگهای

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شانگهای با سرویس مستقیم: 26 – 24 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شانگهای با سرویس غیر مستقیم: 30 – 29 روز