شویخ

بندر شوییخ بندری بسیار مهم برای دولت کویت است چرا که هم در محدوده ی شرکهای صنعتی قرار داد و هم محل زندگی افراد زیادی نیز میباشد
این بندر دارای تجهیزات پیشرفته ی عملیات بندری میباشد و توانایی پذیرش کشتی های بزرگ با درفت 7.5 متر را نیز داد
نکته استراتزیک در مورد این بندر این است که محل تولید آب شیرین کویت نیز میباشد
عمده واردات این بندر شامل مواد غدایی گوشت و مواد ساختمانی است

پورت ونکور

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شویخ با سرویس مستقیم: 2 – 1 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شویخ با سرویس غیر مستقیم: 5 – 3 روز