تیانجین

بندر تیانجین از طریق خشکی به ۲۱ شهر و منطقه دیگر مرتبط است. به دلیل نزدیکی این بندر به پکن و استانهای مرکزی شمالی قادر به ارائه خدمات از مناطق شمال غربی چین می باشد. بندر تیانجین دارای شش محوطه لنگرگاهی و دو لنگرگاه موقت است.
این بندر به عنوان یک بندر جامع، همه انواع کالاها، از جمله محموله های خشک و مایع، کالاهای عمومی، کانتینرها، وسایل نقلیه و مسافران، را مدیریت می کند. بندر تیانجین ۳۶۵ روز در سال، ۲۴ ساعت شبانه روز در سه شیفت کار می کند.

ﭘﻮرت تیانجین ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ TEU 17,301 ، رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﻮرت ﻫﺎ را در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

پورت تیانجین

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت تیانجین با سرویس مستقیم: 26 – 24 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت تیانجین با سرویس غیر مستقیم: 30 – 29 روز