شیامن

بندر شیامن بندری عمیق واقع در جزیره شیامن، در مجاورت ساحل مرزی و در دهانه رودخانه جیولانگجیانگ در فوجیان جنوبی قرار دارد و دارای ارتباط قوی با کائوسینگ در تایوان است. بندر شیامن یک بندر درجه اول توسعه یافته است.
این بندر هشتمین بندر کانتینیری بزرگ در چین و هفدهمین بندر در جهان است.

بندر شیامن اولین بندر اصلی است که حمل و نقل مستقیم محموله به کائوسیونگ در تایوان را شروع کرده است .
این بندر یکی از مقاصد کانتینر های صادراتی محموله سنگ میباشد.

پورت شیامن

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شیامن با سرویس مستقیم: 26 – 24 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شیامن با سرویس غیر مستقیم: 30 – 29 روز